Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Blue Joomla Templates

 

IZVOD IZ PRAVILNIKA O USLOVIMA STICANJA SERIFIKATA
OVLAŠĆENOG PROCJENJIVAČA

Član 4.

Sertifikat ovlašćenog procjenjivača izdaje Udruženje ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini kao profesionalna asocijacija nakon izvršene provjere znanja, stručnosti i ispunjenja drugih uslova kandidata u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 6.

Sertifikat ovlašćenog procjenjivača vrijednosti preduzeća može se izdati licu koje ispunjava sljedeće uslove:

a) da je državljanin RS/BiH;

b) da ima visoku stručnu spremu (ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci);

c) da nije osuđivano za krivična djela zbog kojih ne bi moglo biti zakonski i moralno podobno za vršenje procjene vrijednosti preduzeća;

d) da je potpisalo izjavu da će savjesno i stručno obavljati poslove procjene vrijednosti preduzeća;

e) da prihvata odredbe kodeksa etike ovlašćenih procjenjivača.

 Član 12.

Kandidat koji je prošao stručnu obuku za ovlašćenog procjenjivača ekonomske vrijednosti prema utvrđenom planu i programu (kojeg usvaja Upravni odbor Udruženja) ima pravo da pristupi ispitu. Ispit za sticanje sertifikata ovlašćenog procjenjivača sastoji se od: pismene procjene ekonomske vrijednosti pravnog lica i usmene odbrane navedene procjene - izvještaja. Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni procjenjivač se polaže prema ispitnom programu koji je odobrila Skupština Udruženja i sastavni je dio ovog pravilnika. Udruženje je dužno da vodi i trajno čuva evidenciju o ispitima za ovlašćenog procjenjivača, kao i poseban registar zvanja ovlašćenih procjenjivača.

free pokerfree poker