Serbian (Latin)English (United Kingdom)
Blue Joomla Templates
PDF Štampa El. pošta
petak, 02 novembar 2012 10:44

UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA U BIH

PRIMLJENO JE U PUNOPRAVNO ČLANSTVO

MEĐUNARODNOG SAVJETA ZA STANDARDE VREDNOVANJA (IVSC)

 

Međunarodni savjet za standarde vrednovanja (IVSC - International Valuation Standard Council) je na svojoj godišnjoj Skupštini održanoj u Milanu 27.10.2012. godine jednoglasno u punopravno članstvo primio Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH sa sjedištem u Banjaluci. Prijemom u IVSC - Udruženje ovlašćenih procjenjivača dobilo je međunarodni kredibilitet. IVSC je globalna organizacija osnovana u SAD-u na inicijativu grupe G 20, sa operativnim sjedištem u Londonu. Osnovni ciljevi IVSC-a su da ojača procjenjivačku profesiju u svim dijelovima svijeta kroz:

- razvoj međunarodnih standarda vrednovanja visokog kvaliteta i praćenje njihovog usvajanja i primjene;

- olakšavanje saradnje među svojim članicama organizacijama;

- saradnju i s drugim međunarodnim organizacijama.

Prijemu u članstvo IVSC-a prethodili su zahtjevni kriterijumi u pogledu programa obuke i potrebnih kvalifikacija za sticanje profesinalno-stručnog zvanja "ovlašćeni procjenjivač" kao i kriterijumi u pogledu organzaciono-tehničkih pretpostavki Udruženja, prihvatanja Međunarodnih standarda vrednovanja, kontinuiranog uasvršavanja članova i drugi zahtjevi.

Udruženje ovlašćenih procjenjivača u Bosni i Hercegovini je nevladina profesinalna asocijacija procjenjivača koja okuplja profesionalce iz ove oblasti sa teritorije cijele BiH. Udruženje formalno-pravno postoji i djeluje od novembra 2010. godine. Embrion ovog udruženje nastao je u okviru Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Naime, u periodu od 2006. do 2008. godine Savezu računovođa i revizora Republike Srpske stigao je veliki broj zahtjeva u kojima se tražilo započinjanje sa edukacijom za sticanje zvanja iz oblasti procjene. U skladu sa ovim zahtjevima, kao i sve izraženijom potrebom za ekspertima iz oblasti procjenjivanja imovine, obaveza i kapitala, 2008. godine Savez računovođa i revizora Republike Srpske je usvojio program obuke za buduće procjenjivače i počeo sa njihovom edukacijom. Program edukacije sačinjen je po ugledu na vodeće svjetske organizacije ovog tipa - ASA (American Society of Appraisers) i AAA (Appraisers Association of America). Prije samog otpočinjanja programa edukacije, Savez je od Međunarodnog odbora za standarde vrednovanja (IVSB - International Valuation Standard Board) dobio dozvolu za prevod i publikovanje Međunarodnih standarda vrednovanja (IVS - International Valuation Standards). Iako je profesija procjenjivača srodna sa računovodstvenom i revizorskom, po ugledu na način organizovanja istih u savremenim tržišnim ekonomijama te preporuku IVSC-a, Savez računovođa i revizora Republike Srpske je inicirao i podržao osnivanje posebnog udruženja koje je nastavilo sa programom sertifikovanja procjenjivača. Savez je cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na sertifikovanje i licenciranje ovlašćenih procjenjivača trajno predao Udruženju ovlašćenih procjenjivača u BiH, uključujući i Registar lica sa sertifikatom. Udruženje je sva druga interna akta koja je Savez donio, a odnose se na profesiju procjenjivača, prihvatilo i usvojilo kao svoja. Udruženje danas broji 205 sertifikovanih procjenjivača koji predstavljaju značajan stručni potencijal u ovoj oblasti, neophodan svakoj tržišnoj ekonomiji. Značaj ove profesije će sve više rasti u narednom periodu, bilo da je riječ o njenom angažmanu u procjeni materijalne imovine, nematerijalne imovne, procjeni vrijednosti preduzeća i sl. Jedan o primarnih zadataka je uspostavljanje tješnje komunikacije profesije sa relevantnim instituciama u zemlji kako bi procjenjivačka profesija koja je priznata na globalnom nivou doživjela i svoju punu afirmaciju u BiH i bila u funkciji stabilnosti i razvoja domaćeg tržišta.

 
free pokerfree poker